Page 14 - Gazeta Agronews Nr.12

N
owoczesny zestaw herbicydowy
Pike&Tayson do zwalczania
chwastów dwuliściennych w zbożach
jest efektem wieloletnich doświadczeń
przeprowadzonych przez koncern F&N
Agro na różnych stanowiskach w wielu
regionach Polski. Duża różnorodność
i odległość plantacji doświadczalnych
powodowała, że na polach występowały
odmienne gatunki chwastów,jak również
w poszczególnych sezonach wegetacyjnych
dominowały inne chwasty.
Zestaw Pike&Tayson został tak stworzony
aby zagwarantować bezwzględne
zniszczenie jak największej liczy chwastów,
starając się jednocześnie zredukować ilość
zużytej substancji chemicznej w przeliczeniu
na ha, co jest zgodne z nowoczesną
integrowaną ochroną roślin.
Pike&Tayson daje możliwość rezygnacji
z jednego z preparatów w zależności
od stanu gatunkowego chwastów na danym
stanowisku czy plantacji. Ma to szczególne
znaczenie na uboższych glebach, gdzie
na ogół mniejsza zawartość próchnicy
i bakterii glebowych wpływa na wolniejszy
rozkład substancji chemicznych.
W zestawie wykorzystany jest efekt
synergizmu 2 preparatów: Pike 20 WG
zawierający nową substancję aktywną-
Metsulfuron metylowy oraz Tayson 464 SL
zawierający 2 substancje aktywne z grupy
regulatorów wzrostu. Dwa preparaty i aż 3
substancje aktywne wzajemnie uzupełniają
się w działaniu i w spektrum zwalczanych
chwastów. Herbicyd Pike20WG wyróżnia się
np. dobrym działaniem na Fiołka polnego,
który wiosną może być bardzo uciążliwy.
Odmienny sposób działania Taysona464 SL
okazuje się w obecnym czasie wielką zaletą
w zapobieganiu powstawania odporności
oraz w niszczeniu szczepów chwastów
już odpornych na herbicydy sulfonylo
mocznikowe.
Na bazie licznych doświadczeń w zbożach
jarych rekomendowany jest zestaw
w dawkach: Pike20 WG – 20 g/ha +
Tayson 464 SL – 0,5l/ha. Do zestawu
dołączony jest także adiuwant Mediator
Max, który ogranicza wpływ złych
warunków pogodowych takich jak: nocne
spadki temp. poniżej 5°C, niespodziewany
deszcz po zabiegu lub susza. Mediator
Max idealnie rozprowadza ciecz roboczą
po liściach i innych organach chwastów,
polepsza i przyśpiesza wchłanianie
herbicydów, co w efekcie potęguje
ich działanie szczególnie w stosunku
do ekspansywnych chwastów o dużej
powierzchni liści takich jak Komosa czy
samosiewy rzepaku.
W zbożach ozimych, w siedliskach o dużej
presji przytulii czepnej istnieje potrzeba
zwiększenia dawki Taysona464 SL do 1,0 l/
ha. Przy pełnej dawce Taysona nie ma też
potrzeby dodawania adiuwanta.
Dla klientów, którzy zakupią zestaw
Pike&Tayson zespół F&N Agro służy
dodatkową pomocą w rozpoznawaniu
chwastów oraz w ewentualnej rezygnacji
z jednego z komponentów zestawu.
PIKE & TAYSON”
NOWOCZESNY ZESTAW DO ZWALCZANIA CHWASTÓW
DWULIŚCIENNYCH W ZBOŻACH.
GRZEGORZ WIESZOŁEK
F&N AGRO POLSKA SP. Z O.O.
DZIAŁ ROZWOJU I DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH
14
NUMER 12
PRODUKCJA ROŚLINNA