Page 20 - Gazeta Agronews Nr.12

INTEGROWANA
OCHRONA ROŚLIN
W PRAKTYCE
Z DNIEM 1. STYCZNIA 2014 WESZŁY W ŻYCIE
PRZEPISY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU STOSOWANIA
METOD INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN. ROLNICY
SĄ ŚWIADOMI KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA
NARZUCONYCH ZASAD, ALE CZY SĄ PRZYGOTOWANI
DO STOSOWANIA ICH W PRAKTYCE?
O WDRAŻANIE INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN
NA GRUNCIE POLSKIM ZAPYTALIŚMY
DYREKTOR
DEPARTAMENTU OCHRONY ROŚLIN MINISTERSTWA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI -
-
MAŁGORZATĘ SURAWSKĄ.
R
edakcja
A
gro
N
ews
:
Od dnia 1 stycznia
2014
r. obowiązuje rozporządzenie o IOR. Czy
przepisy w nim zawarte są ułatwieniem czy
utrudnieniem dla producentów rolnych?
M
ałgorzata
S
urawska
:
Na wstępie
chciałabym podkreślić, że integrowana
ochrona roślin, która obowiązuje od 1.
stycznia 2014 r., nie jest koncepcją nową,
lecz wypracowaną szereg lat temu, od dawna
promowaną w naszym kraju. Zasady
integrowanej ochrony roślin od wielu lat
są obecne tak w podręcznikach ochrony roślin,
jak i w programach obowiązkowych szkoleń
dla osób stosujących środki ochrony roślin.
Wszystkie elementy integrowanej ochrony roślin
zawiera również dobrowolny system jakości
i certyfikacji żywności – integrowana produkcja.
Trudno jest więc w sposób jednoznaczny
odpowiedzieć na to pytanie, gdyż przez wielu
producentów rolnych te zasady racjonalnego
stosowania chemicznej ochrony, które bez
wątpienia wymagają sięgania po wiedzę
fachową, są od dawna stosowane.
R
edakcja
A
gro
N
ews
:
Jakie kroki
podjęło Ministerstwo by ułatwić rolnikom
zrozumienie zasad i obowiązków wynikających
z rozporządzeniem o IOR?
20
NUMER 12
ROZMOWA